top of page

Zásady ochrany osobních údajů služeb

My ve společnosti Interest LLC. (dále jen „Společnost“) bude nakládat se všemi uživatelskými informacemi týkajícími se herních služeb Společnosti pod značkou Interest service a všech jejích souvisejících služeb (dále společně jen „Služba“) v souladu s následujícím.

 

Získané informace a rozsah použití

Společnost bude používat a získávat uživatelské informace následujícími způsoby:

 

uživatelské informace

 ・Informace registrované uživateli

Aby uživatelé mohli používat Službu co nejhlaději a aby se podpořila bezproblémová komunikace mezi uživateli, mohou být uživatelé požádáni o registraci dalších podrobností, jako jsou informace o profilu, jména postav atd. Jakékoli informace o profilu a jména postav zobrazované ve službě a jakékoli další informace (text, obrázky, video atd.) registrované nebo zaslané samotnými uživateli za účelem zobrazení ostatním uživatelům, budou viditelné pro ostatní uživatele. Taková podání jsou dobrovolná, ale služba, jako celek nebo její část, může být nepřístupná, pokud takové informace nebudou předloženy.

 

 ・Propagační akce

Mohou nastat situace, kdy budou uživatelé požádáni, aby poskytli podrobnosti, jako je jejich jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví a datum narození atd., pro účely průzkumů, losování a dalších propagačních akcí, kdy Společnost vyžaduje tyto údaje pro kurýrní ceny a pro doručení zakoupených produktů atd. uživatelům.

 

・Kontaktní údaje uživatele 

Společnost shromažďuje informace o uživateli, když jsou informace o uživateli zadány do online poptávkového formuláře společnosti, včetně e-mailové adresy, typu zařízení a typu operačního systému atd., aby pomohla určit identitu uživatele, prozkoumala nahlášené problémy a poskytla vhodnou odpověď na ty dotazy.

 

Informace o používání služby

· Soubory cookie

Pro poskytování nejlepších možných služeb uživatelům a také pro účely údržby a zabezpečení budou soubory cookie používány k ukládání uživatelských nastavení, k zaznamenávání údajů o přístupu a také ke sledování vzorců používání a statistik. Uživatelé se mohou rozhodnout deaktivovat soubory cookie, ale za takových okolností uživatelé nebudou moci používat části služby, které vyžadují, aby byly soubory cookie aktivní, jako jsou ty, které vyžadují přihlášení uživatelů.

 

・Protokoly

Při přístupu ke Službě bude automaticky získána a uložena IP adresa uživatele, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče atd. Tyto informace budou použity k analýze uživatelského prostředí, což umožní společnosti poskytovat lepší službu, a také k zabránění jakýmkoli neoprávněným/podvodným praktikám, které narušují normální provoz služby.

 

・Informace o zařízení 

Občas mohou být získány informace o zařízení uživatelů (typ OS, sériové číslo, reklamní ID atd.). Společnost může také přiřadit získaná reklamní ID k interním identifikátorům přiděleným každému uživateli. Tyto informace budou použity pro poskytování lepších služeb, jakož i pro účely identifikace a zabránění jakýmkoli neoprávněným/podvodným praktikám, které narušují normální provoz služby. 

 

Účel použití

Společnost použije získané osobní údaje pro níže uvedené účely:

 

・ nabízet uživatelům nerušenou a plynulou službu

・aby se zabránilo jakémukoli neoprávněnému/podvodnému používání služby

・agregovat statistické údaje týkající se Služby

・provádět výzkum a analýzy zaměřené na kontrolu a zlepšování služeb

・Umožnit společnosti efektivně řešit dotazy uživatelů

・poskytovat informace týkající se Služby atd., jakož i reklamní informace od našich obchodních partnerů

・ poskytovat nový budoucí vývoj týkající se služby

・losovat výherce propagačních akcí, kurýrní dárky těmto výhercům a doručovat zakoupené produkty atd.

・provádět kontroly identity, když uživatel zadá dotaz atd.

・upozorňovat uživatele na jakékoli další důležité informace týkající se služby a v případě potřeby uživatele kontaktovat

 

Poskytování informací

Společnost nikdy neposkytne informace o uživateli žádným třetím stranám bez souhlasu uživatele, ledaže by k tomu byla Společnost povinna a/nebo povolena podle platných zákonů.

 

Informační delegace

Společnost může v rozsahu, který Společnost považuje za nezbytný k dosažení zamýšleného účelu týkajícího se používání Služby, pověřit nakládáním s osobními údaji shromážděnými od uživatelů, a to zcela nebo částečně, správci. Za takových okolností Společnost přiměřeně posoudí způsobilost správce, uloží správci dohodu o mlčenlivosti a vytvoří vhodný systém správy informací.

 

Sdílené použití informací

Společnost může sdílet osobní údaje uživatele s obchodním partnerem, pokud je součinnost obchodního partnera potřebná pro další poskytování Služby uživateli.

Za takových okolností bude Společnost informovat uživatele o účelu sdílení informací, jménu obchodního partnera a manažera informací, jakož i o typu sdílených informací, než bude osobní údaje uživatele sdílet s takovým obchodním partnerem.

 

Moduly třetích stran 

Naše aplikace využívá reklamní agentury třetích stran k umístění reklam na internetu nebo v jiných médiích. Abychom změřili efektivitu reklam a určili, kolik zaplatit reklamním agenturám, instalujeme do aplikací moduly třetích stran. Můžeme také instalovat moduly třetích stran do aplikací, abychom nám pomohli porozumět tomu, jak se služba používá. Podrobnosti o aplikacích, do kterých nainstaluje moduly třetích stran, si můžete prohlédnout  zde.  

 

Uživatelská práva

Uživatelé mohou prostřednictvím postupů stanovených Společností zaslat Společnosti žádost o zveřejnění osobních údajů. Společnost naopak takové informace zveřejní, s výjimkou následujících podmínek:

 

・když zveřejnění pravděpodobně poškodí život, tělo, majetek nebo jiná práva nebo zájmy uživatele nebo jiné třetí strany

・když je pravděpodobné, že zveřejnění vážně naruší řádné fungování společnosti

・když by samotné zveřejnění znamenalo porušení zákonů a/nebo předpisů

・když společnost není schopna ověřit vlastnictví uživatele osobních údajů požadovaných ke zveřejnění.


Po zveřejnění mohou uživatelé prostřednictvím postupů stanovených Společností zaslat Společnosti žádost o opravu, doplnění nebo odstranění osobních údajů uživatele, pokud uživatelé zjistí, že osobní údaje registrované u Společnosti jsou nesprávné. Za takových okolností společnost rychle prošetří žádost, aby dosáhla požadovaného uživatelského záměru, a na základě zjištění společnosti opraví, přidá nebo vymaže osobní údaje.

 

Když uživatelé požádají Společnost o zpřístupnění jejich osobních údajů, které nelze potvrdit/zpřístupnit prostřednictvím Služby, může Společnost uživatelům účtovat určitý poplatek za postupy zpřístupnění. Uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda poskytnou Společnosti své osobní údaje, či nikoli, avšak uživatelé nemusí být schopni používat část Služby, dokud Společnosti neposkytnou potřebné informace.

 

Úpravy těchto zásad ochrany osobních údajů 

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány. Uživatelé budou o důležitých změnách informováni rozpoznatelným způsobem.

 

Dotazy

Pokud mají uživatelé jakoukoli nejistotu ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo dotazy, stížnosti nebo komentáře týkající se nakládání s osobními údaji souvisejícími se Službou, jsou uživatelé požádáni, aby nás kontaktovali prostřednictvím tohoto formuláře.

tato forma

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny dne 10. dubna 2020.

bottom of page